Follow-up Voedsel en Gezondheid

© Slow Medicine Instituut Nederland

 

Verslag MVO-werkgroep:bespreken follow-up Voedsel en Gezondheid

 

Aanwezig

Heidi van Woudenberg

Theo Dijt

Sven Thorissen

Else Leih

Yung Lie

Arjanta Kwakernaak

 

Afwezig

n.v.t.

 

Opening

Heidi van Woudenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal de twee gasten die vandaag aanwezig zijn: Gaston Remmers (Projectleider Personalised Food) en Flip van Sloten (adviseur Raad voor de Volksgezondheid).

 

Voedselvraagstukken

Voeding en gezondheid / Slow Medicine bijeenkomst 23 september 2014

Er wordt teruggekeken op een zeer succesvolle startbijeenkomst over Slow Medicine / voeding en gezondheid, die op 24 september jl. heeft plaatsgevonden. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.

 

In vijf groepen is aan de hand van de volgende categorieën geprobeerd concrete pilot-projecten te formuleren:

1.Slow Medicine voor persoon, gezin, individu: gezondheid, voeding en zorg

2.Slow Medicine voor werk en bedrijf: biobased economy, inhoudsstoffen, veeteelt

3.Slow Medicine voor school en onderwijs: onderwijs, voorlichting, bewustwording

4.Slow Medicine voor streek en gebied: regiomarketing, recreatie en toerisme

5.Slow Medicine voor straat, buurt en stad: gebiedsontwikkeling, stadslandbouw, zorg

 

Aan de hand van de verslagen en de waardering van de diverse groepen zijn de volgende business cases naar voren gekomen, waarin de deelnemers de meeste kansen voor een concreet vervolg zien:

 

1.Health Valley: visie op een groene en gezonde regio waarbij we de Food & Agri-sector in onze regio verbinden aan o.a. bioscience-cluster Leiden en gezamenlijk regiospecifieke kansen benoemen, onderzoeken en verzilveren. (trekker: Sven)

 

2.Gezonde werk-/leerplek door voorlichting en aanbieden van gezonde (streek)producten op scholen, bij zorginstellingen, sportscholen, sportkantines, bedrijven (Rabo, gemeente, Participe, ….): als er zo voldoende animo is voor streekproducten in bijv. een bepaalde maat (klein flesje i.p.v. grote fles) dan is dit volume voor Stichting Groene Hart Streekproducten naar verwachting groot genoeg om een speciale versie van een streekproduct te gaan maken.

 

3.Voorlichting op scholen (o.a. Ashram college), sportscholen (denk aan Fruit4Sports), etc.; dit kan ook voorlichting op de boerderij zijn waar streekproducten gemaakt worden. Dit gebeurt overigens al op een aantal boerderijen in het Groene Hart (o.a. Sjaak van Veen). Lange termijndoel is het integreren van voedingslessen in het lespakket van basisscholen.

 

4.Streekproducten/gezonde voeding een plek geven in de centrumplannen van Alphen, bijv. door een wekelijkse streekmarkt te houden of een (kleine variant van een) Markthal te ontwikkelen (afgeleid van het succesvolle concept in Rotterdam, of een variant hierop (Fenix Food Factory R’dam Katendrecht). Dit zou dan ook kunnen in een leegstand pand waarvoor herbestemming lastig/kostbaar is. Doel is een sterkere band tussen product/producent en consument.

 

5.Stadslandbouw: Hergebruik van leegstaande panden met een herbestemming op gebied van voeding (denk aan zwembad Tropicana in Rotterdam waar paddenstoelen worden gekweekt op koffieresidu). Ook op braakliggende terreinen of snippergroen kan in combinatie met buurtcentra, kinderopvanglocaties, scholen of verzorgingstehuizen door middel van stadslandbouwprojecten aandacht voor het belang en de effecten van gezonde voeding worden gecreëerd.

 

6.Koppeling naar alternatieven voor boomkwekerijsector zoals medicinale teelt. Lastig via farmaceutische industrie, maar wellicht haalbaar via rechtstreekse koppeling naar gezondheidsbewuste consument. (‘life style als preventie’).

 

7.Alternatieve geneesmiddelen niet alleen voor menselijke zorg maar ook voor de veeteelt wellicht interessant, met als einddoel Antibioticavrije veeteelt

 

8.Mestraffinage van veehouderijbedrijven in het Groene Hart tot geschikte mest voor de tuinbouw-/boomkwekerijsector in Groene Hart/Westland. Of zelfs mest een grondstof voor een nieuw product laten zien (hogere toegevoegde waarde in de F-ladder). Dit zou kunnen via het oprichten van een coöperatie, naar voorbeeld elders in het land.

 

9.Recreatie: Fiets-/wandelroutes koppelen aan boerderijen en andere plekken waar streekproducten en andere gezonde voeding te halen is (zie voorbeeld in regio Westland). Koppeling naar ANWB of fietsersbond? Inbouwen in apps?

 

10.Grote kansen worden gezien in het demedicaliseren van bijvoorbeeld Diabetes Type II. Zie ook punt 1: Groene Hart als Health Valley en de video op de linkedIn groep

 

11.Sharing economy/ruileconomie: Mensen aan elkaar koppelen die in de directe leefomgeving zaken samen willen oppakken zoals bijv. een gezamenlijke moestuin of een gezonde maaltijd waar mensen in de buurt op in kunnen tekenen (bestaande site!).

 

12.Lager opgeleiden / mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief betrekken bij stadslandbouw (tevens educatief).